Download

เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ

ดาวน์โหลด

=>> Logbook Teacher กลุ่มบริหารงานบุคคล
=>> ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารวิชาการ
=>> ผลงานดีเด่นของครู กลุ่มบริหารวิชาการ
=>> ผลงานดีเด่นของนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
=>> แบบรายงานผลการอบรม กลุ่มบริหารวิชาการ
=>> แบบรายการเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 - ปี 61 กลุ่มบริหารวิชาการ
=>> แบบฟอร์มการพิมพ์ข้อสอบ กลุ่มบริหารวิชาการ
=>> ID plan กลุ่มบริหารวิชาการ
=>> แบบฟอร์มสำรวจภาระงานหน้าที่พิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ
=>> แบบฟอร์มนิเทศการสอน61 กลุ่มบริหารวิชาการ
=>> แบบฟอร์มบันทึก-PLC-61 กลุ่มบริหารวิชาการ
=>> เกณฑ์การให้คะแนน ตัวบ่งชี้ (KPI) กิจกรรม 5 ส กลุ่มบริหารทั่วไป